OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov:

 

Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 dotknuté osoby (zákazníci prevádzkovateľa) sú oboznámené s nasledovnými informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ: Pareza Group s.r.o.

Adresa: 244,956 12 Preseľany

Telefónne číslo: +421 949 878 590

Kontaktné údaje: info@crocomedia.sk

 

Spoločnosť Pareza Group s.r.o., ako prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje informovať, že  Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností prevádzkovateľa prezenčnej internetovej stránky  -www.crocomedia.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Všetky osobné údaje dotknutých osôb používame v súlade s príslušnou platnou legislatívou.  Získavame a spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie konkrétnej požiadavky dotknutej osoby alebo na uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 

 1. Čo je to spracúvanie osobných údajov?

 

Pod pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

 

 

 1. Aké osobné údaje spracovávame?

 

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o naše produkty a ich kúpu. V konkrétnych prípadoch môže ísť predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, poskytnutí údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t.j. v súvislosti s poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, fb messenger).

Údaje, ktoré sami zverejníte na internete a predovšetkým na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, LinkedIn) a údaje z verejných registrov (predovšetkým pre uvedenie, či kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv) sú tiež predmetom spracvávania.

V prípade, že pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom tieto údaje k danému účelu spracovávame vždy len s vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne. V niektorých prípadoch sú Vami poskytované údaje nevyhnutné, pretože by sme vám bez ich poskytnutia  neboli schopní poskytnúť niektoré naše služby, na to však budete vždy dopredu upozornení. Povinne nám údaje poskytujete len v prípadoch, ak tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštnu kategóriu údajov, t.j. citlivé údaje, kde pre ich spracovanie právne predpisy stanovia prísnejšie podmienky.

 

 1. Základné identifikačné údaje:

 

Patria k nim najmä:

 

-Vaše meno a priezvisko

-Titul

– E-mail

-Telefónny kontakt

– Adresa

-Dátum narodenia

-IČO

-Informácie o objednaných službách

-Informácie o tom, aké služby sme Vám poskytli

 

Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 

 

 1. Ďalšie údaje spracované na základe Vášho súhlasu:

Sú to údaje, ktoré od Vás získavame tým, že používate naše služby:

 

– súbory cookies

– IP adresa

 

 1. c) Zvláštna kategória osobných údajov ( tzv. ,,citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávame:

 

Citlivé osobné údaje nespracovávame. V prípade, že by sme ich potrebovali spracovávať, budeme Vás o tom vopred informovať.

 

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke, stlačením tlačidla “Odošli”, súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov vo formulári (meno, e-mail). Žiadny z týchto údajov sa nezverejňuje. Vami zadané osobné údaje slúžia len na účely vášho kontaktovania daným maklérom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

Naša webová stránka www.crocomedia.sk je vybavená zabezpečeným protokolom https://.

 

 

Súbory cookies:

 

Vaše osobné údaje využívame v rôznych situáciách na rôzne účely. Pri používaní nášho webu využívame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov. V prípade, že u nás nakúpite, používame Vaše údaje na to, aby sme vybavili Vašu objednávku, ale i chránili naše právne nároky a zároveň si plnili naše povinnosti, ktoré nám zo zákona vyplývajú. Pomocou Vašich kontaktov a údajov Vám môžeme zobrazovať a posielať naše ponuky prispôsobené práve Vám. K spracovávaniu Vašich osobných údajov nás oprávňuje príprava,alebo plnenie zmluvy s Vami, dodržiavanie právnych povinností, alebo Váš súhlas.

 

 1. Prečo Vaše osobné údaje spracovávame?

 

 • Plnenie zmluvných povinností ( vyplývajúcich zo zmluvy): Na to, aby sme s Vami mohli zmluvu uzavrieť a dodať Vám Vami objednané služby a a viesť aj súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail.

Plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami je právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov. Takouto povinnosťou môže byť dodanie služieb, zaslanie konkrétnych pokynov pred konaním kurzu a pod. Nemusí ísť však bezpodmienečne o zmluvu uzatvorenú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Takisto môže ísť napr. aj o zmluvu uzatvorenú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a našim potvrdením takejto objednávky.

Po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami spracovávame osobné údaje. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, tak ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

 

 • Plnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov- Slúži na to, aby sme dodržiavali povinnosti, ktoré nám vyplývajú z platných právnych predpisov, najmä z oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva. Tieto údaje, sú ukladané po dobu, ktorá vyplýva z právnych predpisov.

 

 • Pre účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby- Oprávneným záujmom je celá rada situácii. Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, predovšetkým z uzatvorených zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje počas 15 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvorení zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.

K oprávnenému záujmu zaraďujeme ďalej aj priamy marketing, Pre zasielanie obchodných oznámení spracovávame  tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na Váš e-mail môžete jednoducho ukončiť kliknutím na odkaz uvedený v maily. Aby sme vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Pokiaľ si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy „zasielanie noviniek“. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu). Pokiaľ by toto “triedenie“ údajov bolo robené vo veľkom rozsahu, veľmi „špecializovane“, potom už by sme ho mohli robiť iba na základe vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, tak ako je to popísané v ďalšej časti tohto dokumentu).

 

 • Na základe Vášho súhlasu- V prípade, že nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať Vaše osobné údaje na zasielanie ponuky našich služieb.Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pred tým, než nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (viď pod písmenom A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nutný nie je.
 • Odpovedanie na Vaše otázky ( v prípade kontaktného formuláru)

 

 

 1. Ako dlho Vaše údaje uchovávame?

 

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (t.j. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 30 dní ak tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nebude z Vašej strany odvolaný.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie Vami objednaných produktov, resp. na splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo z všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi i po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

 1. Aké sú Vaše práva, ktoré sa vzťahujú k spracúvaniu osobných údajov?

 

– právo na prístup k Vašim osobným údajom-  máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;

– právo na opravu osobných údajov-  to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);

-právo na výmaz osobných údajov – Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:
(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
(b) osobné údaje spracúvame nezákonne,
(c) odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
(d) namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
(f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:
(a) je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,
(b) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
(c) na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva,
(d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;

-právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov –Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak
(a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
(b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
(c) už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
(d) namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;

-právo namietať spracúvanie osobných údajov – Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takom prípade prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;

– právo na presnosť osobných údajov – Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.

-právo vzniesť námietku: – v prípade, že by ste si už neželali dostávať od nás obchodné oznámenia, alebo iné informácie o novinkách máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettery Vám už zasielať nebudeme.

 

 1. Ako si uplatniť svoje práva?

 

 

Uplatňovať svoje práva lebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo prevádzkovateľovi.

 

Kontaktná adresa: Pareza Group s.r.o.

Adresa: 244,956 12 Preseľany

Telefónne číslo: +421 949 878 590

Kontaktné údaje: info@crocomedia.sk

 

 

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

 

Mali by ste záujem o nový projekt alebo redizajn?

Napíšte | Zavolajte nám a dohodnime si osobné stretnutie...